Kifejezéstár

A, Á

Abakusz

Más néven fejlemez. Az építészetben az antik oszlopfő legfelső része, ami közvetlenül kapcsolódik a megtámasztott részhez. Átmérője az oszlopnál nagyobb.

Ablakkötény

Más néven füles. Az ablakpárkány alatt elhelyezett, díszített mező.

Akrilfesték

Gyorsan száradó, száradás után vízálló, vizes bázisú fedőfesték, mely lehet fényes és matt is.

Akrotérion

Oromzat csúcsán és sarkain alkalmazott díszítőelem (csúcs- és sarokakrotérion).

Alkalmazott művészet

Más néven dizájn. Gyakorlati céloknak alárendelt mûvészeti tevékenység, alkotás.

Angyali üdvözlet

Az ókeresztény (1-7. század) Itáliában kialakult és a reneszánsz idején kiteljesedett ikonográfiai képtípus, amely szűzi fogantatás pillanatát ábrázolja. Főszereplői Mária, Gábriel arkangyal és a Szentlélek, amely általában galamb és fénysugár formájában jelenik meg.

Antikrisztus

János és Pál leveleiben, valamint az evangéliumokban és a Jelenések könyvében is megjelenő vagy felsejlő megfogalmazás Krisztus ellenfelére, ellentétére, akit sokszor a Sátánnal azonosítanak.

Antiművészet

Duchamptól származó fogalom, amely alatt azt dadaizmustól korunkig átívelő művészetfelfogást érti, amely szembemegy a hagyományos szemléletekkel, és elidegenítő módon tekint a műtárgykultuszra, a kultúrára, a művészeti intézményrendszerre.

Antropomorf

Emberformájú, emberalakú, emberi tulajdonságokkal rendelkező.

Aranymetszés

A természetben és a művészetben is gyakran megjelenő aránypárt jelenti, melyben a kisebb rész úgy aránylik a nagyobb részhez, mint a nagyobb rész az egészhez. Más néven „divina proportione”-nek, azaz isteni aránynak is nevezik.

Archeológus

Más néven régész.

Arculat

Grafikai tervezés során egy szervezet vagy esemény vizuális keretrendszerét jelöli, amely tartalmazza a logót vagy egyéb márkajelzést, annak helyes használatát, a márka színpalettáját és a megjelenés szabályait a különböző nyomtatott vagy digitális felületeken. Ebből arculati kézikönyv készül, így biztosítva az egységes vizuális kommunikációt, amely beazonosíthatóvá és megjegyezhetővé teszi a produktumot.

Argentotípia

Ezüstnitrát és vassók kölcsönhatásán alapuló fényképészeti eljárás, melynek eredményeként szépia hatású fotót kapunk.

Arkangyal

Főangyal. Test nélküli, szellemi lények, akik megkülönböztetett, kiemelt szereppel rendelkeznek a mennyei hierarchiában. A keresztény-zsidó kultúrkörben hetet, az iszlámban négyet ismernek. A római katolikus és az ortodox Szentírás hármat (Mikhael, Gabriel, Rafael) a protestáns és a héber Biblia kettőt nevez nevén (Mikhael, Gabriel), a többi arkangyalt apokrif és rabbinikus írások tartják számon. Ugyanakkor az arkangyalok csoportjába sorolandó Lucifer is, aki azonban fellázadt Isten ellen, így elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként, a Sátánként ismert.

Atelier

Műterem.

Attribútum

Ismertetőjegy. Jelképes, szimbolikus értékkel bíró állat, növény vagy tárgy, amely egy adott személyt (pl. egy görög istent, egy szentet), archetípust (pl. egy apát, egy anyát) vagy allegóriát (pl. a Melankóiát) tesz felismerhetővé.

Autodidakta

Önképző, intézményi oktatásban nem részt vevő.

Avantgárd

Avantgárdról először a XX. századi modern művészettörténetben beszélünk (pl. a kubizmus, a futurizmus, a szupermatizmus, stb. kapcsán), a kifejezés azonban utólag használható korábbi korstílusok és stíluskorszakok egyes alkotásainak leírására is. Tágabb értelemben véve azok a szellemi, különösen képzőművészeti és irodalmi jelenségek, amelyek szélsőségesebbek, merészebbek, innovatívabbak, mint a saját korukban elismert stílusok, megelőzik azokat tudásban és ízlésben.

B

Battistero

Keresztelőkápolna. A keresztelkedés szertartására emelt, a templom épületétől különálló, jellemzően nyolcszög vagy kör alaprajzú egyházi épület. Ahogy a keresztelés hagyományából kiveszett az egész testes merítkezés, különálló battisterora sem volt már szükség. A nagyobb méretű keresztelőmedencét, így kisebb keresztelőkutak váltották fel.

Békaperspektíva

A reneszánszra és barokkra jellemző ábrázolásmód, amikor a képen ábrázolt alakok és tárgyak alja a kép alsó vonalával megegyeznek.

Body shaming

Testszégyenítés. Testi adottságok vagy megjelenés miatt történő megkülönböztetés, gúnyolódás.

Boltozat

Oszlopokkal, pillérekkel támasztott helység téglából vagy kőből épített íves felületű mennyezete, melynek statikai célja a megfelelő súlyelosztás.

Büszt

Mellszobor.

C

Campanile

A templomépülettől külön álló harangtorony.

Chiaroscuro

Erős fény-árnyék kontraszt, mely a festményen ábrázolt jelenet drámaiságát hangsúlyozza. A reneszánsz, majd barokk festészetben jellemző.

D

Dark Academia

A dark academia egy internetes esztétika és szubkultúra, amely a felsőoktatással, a művészetekkel és az irodalommal, illetve ezek idealizált változatával foglalkozik.

Dúc

Nyomóforma.

E, É

Eszképizmus

menekülés a nyers valóság elől (művészetben, filozófiában)

Etnográfia

Más néven néprajz. A hagyományos életmódot folytató népcsoportok mindennapi tárgyait, művészetét, valamint hagyománykincsüket felölelő jelenségek elnevezése.

Ex libris

Egy könyv tulajdonosának nevét vagy monogramját tartalmazó sokszorosított grafikai alkotás. Jellemzően a könyvborítójának hátoldalára ragasztották.

Experimentális

Kísérleti.

Exponálás

A fotográfiában az a pillanat, amikor fényt engedünk be a fényképezőgépbe, és az eléri a fényérzékeny felületet. így létrejön a kép.

F

Fake news

Álhír, hoax. Téves információt tartalmazó hírek, melynek célja a félrevezetés vagy propagandaterjesztés.

Fallikus ábrázolás

A merev hímvesszőre utaló ábrázolás. A művészettörténetben a merev hímvesszővel rendelkező alakot itifallikusnak nevezik. A fallikus ábrlázolás a termékenységet szimbolizálja.

Figura serpentinata

A manierizmus és a barokk kedvelt ábrázolmódja, mely az alakot erősen csavarodott testtartásban örökíti meg. Az 1506-ban megtalált Laokoón-csoport miatt terjedt el.

Filigrán

díszítő technika, amely finom arany vagy ezüst drótokat használ a minták és motívumok létrehozására ékszereken, bútorokon és más tárgyakon.

Finisszázs

Egy kiállítás záróeseménye.

Folklór

Néphagyomány vagy népművészet. Szűkebb értelemben a szájhagyomány útján terjedő hiedelmeket, meséket, mondákat, szokásokat, dalokat és táncokat jelenti. Tágabb értelemben véve egy adott nép a teljes néphagyományát jelenti.

Fotogram

Fényképezőgép nélkül készült fotográfia. Az ábrázolt tárgyak közvetlenül a fényérzékeny anyagra kerülnek, majd fényt kapnak. A papír azon területei, amelyek nem kaptak fényt, fehérnek; a félig átlátszó tárgyakon keresztül exponált területek szürkének, míg a teljesen exponált területek a végső nyomaton feketének tűnnek.

Fragmentum

Részlet.

Frontalitás

Szembenézet, egynézetűség. A szobrok nyaka, feje és alteste az egyenes törzshöz viszonyítva nem hajlik és nem fordul el, így függőlegesen tükörszimmetrikus, statikus és erőteljes alkotások jöttek létre. Elsősorban a görögök előtti, főként az ókori egyiptomi művészetnek a sajátossága.

Füzérdísz

A homlokzaton végigfutó, díszített szalagot utánzó elem.

G, GY

Gerilla

A gerillaművészet egy nyilvános térben, jellemzően épületek falain, vagy más közterületen megjelenő alkotás, mely gyakran hordoz politikai vagy társadalmi üzenetet. A sokszor provokatív üzenetek egy szélesebb közönséget érnek el, mivel átlépik a hagyományos művészeti intézmények határait. Általában névtelenül, vagy álnévvel alkotnak a gerillaművészek, mert tevékenységük illegális.

Giccs

A giccsnek nincsen szigorú definíciója. Olyan alkotásokra használják, melyek túlzó, klisés elemeket használnak fel ahhoz, hogy a megfelelő érzelmi hatást elérjék.

H

Haláltánc

A halál közelségére figyelmeztető allegória, mely nem csak a képzőművészetben, de az a költészetben és az irodalomban is jelen van. A halál rendszerint csontváz formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti a legkülönbözőbb társadalmi típusokat képviselő embereket, mely allegorikusan arra utal, hogy a halál mindenkit érint. Elterjedésének alapjait a középkorban dúló pestisjárványok jelenthetik.

Halotti maszk

A halotti maszk egy viasz- vagy gipszöntvény, amelyet a holttestről vett lenyomat alapján készítenek. Az ókori kultúrákban egy festett képet jelentett, amelyet a temetési szertartások előtt a halott arcára helyeztek.

Hommage

Tiszteletadás, hódolat. A művészetben olyan műalkotások vagy kiállítások címében szerepel, amelyek valamely művész emlékének adóznak, gyakran az ő stílusukat megidézve.

Horror vacui

Az üres tértől való félelem. A képzőművészetben a rendelkezésre álló tér teljes kitöltését jelenti.

I, Í

Idol

Fából vagy kőből készült kisméretű szobor, ember alakú szent tárgy. Keresztény szóhasználatban bálványt jelent.

Imago pietatis

a halott Krisztust ábrázoló képtípus, melynek legismertebb formái a Pietà és a Fájdalmas Krisztus (Vir Dolorum) ábrázolások.

Internalizál

Belsővé tesz. Azt a folyamatot jelöli, amikor egy külső értéket vagy normarendszert elkezdünk a sajátunknak érezni.

Interpretáció

Magyarázat, értelmezés. Egy-egy műalkotás, vagy egyéb művészeti alkotás interpretációja egyénenként eltérő, és függ a korábbi ismereteinktől, tapasztalatainktól.

Izmusok

Képzőművészeti kontextusban a 19.-20. század újító irányzatainak összefoglaló neve. Impresszionizmus, fauvizmus, kubizmus, futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus, expresszionizmus.

J

Még nincs ehhez a betűhöz tartozó kifejezés.

K

Kádár-kocka

Négyzetes alaprajzú, sátortetős családiház-típus, mely máig meghatározza a magyar falvak látképét. Magyarországon az 1960-as évek elejétől, egészen a hetvenes évek végéig terjedt az építési időszaka.

Kerub

A képzőművészetben azokat a szárnyas angyalábrázolásokat jelenti, amiket gyerektesttel ábrázoltak. A Bibliában az édenkert őrzői, Sokak számára ismertek lehetnek pl. a Sixtus-kápolna a kerub ábrázolási.

Kombinatorikus kép

Olyan művészeti megközelítés, amelyben az alkotás folyamata részben vagy teljesen automatizált. Ehhez a művész számítógépes algoritmusokat vagy más generatív módszereket használ, így kulcsszerep jut a véletlenszerűségnek.

Konstruál

Megalkot, létrehoz.

Kontraposzt

Az a testhelyzet, amiben a testsúly az egyik lábra helyeződik, a másik láb térde behajlik. Így a csípő vonala és a vállvonalak nem vízszintesek, hanem eltérő irányba mutatnak. Már a klasszikus görög szobrászatban gyakori ábrázolásmód.

Kroki

Gyors, néhány vonásból álló skitt. Általában tanulmányrajzok előkészületeként szolgáló, élő modellről készülő, néhány perc alatt készült mozdulatvázlat.

Küklopikus fal

Habarcs vagy más kötőanyag nélkül egymásra rakott óriási kőtömbökből álló fal. A mükénéi kultúrára jellemző.

Kurzív

Dőlt betűs, dőlt betűkkel szedett.

L, LY

Lunetta

Jelentése holdacska. Félkör alakú díszitett falmező, jellemzően ajtó, ablak vagy kapu felett.

M

Madárperspektíva

Olyan térábrázolási módszer, mely során egy magas pontból, például egy madár szemszögéből látunk rá a látványra. Jellemzően épületek, városrészletek ábrázolására használják.

Mandorla

Mandula alakú dicsfény, mely Jézus, vagy ritkább esetben Mária teljes alakját körbeveszi.

Manifesztum

Kinyilatkoztatás, kiáltvány vagy nyilatkozat, melyben egy művészcsoport vagy mozgalom kifejezi új művészeti, politikai, filozófiai eszményeit.

Mintázás

A szobrászatban az alapanyag megformálását jelenti.

Monokróm

Jelentése egyszínű. Egyetlen szín különböző árnyalataival való ábrázolás.

N, NY

Nekropolisz

A városon kívül eső temetkezési hely, a szó szerinti jelentése a halottak városa. A kifejezést többnyire ókori temetkezési helyekre használják.

Nipp

Kisméretű porcelán dísztárgy, amely ember- vagy állatalakot ábrázol.

O, Ó

Obeliszk

Felfelé keskenyedő, gúla alakú, csúcsban végződő kőoszlop. Az egyiptomi művészetben napszimbólum, a napsugárköteget és a napsugarat jelképezi. Csúcsát legtöbbször aranylapokkal fedték be, törzsére a napistenhez szóló imákat véstek.

Oeuvre

Életmű. Egy művész alkotásainak összessége.

Opacitás

Átlátszóság, fényáteresztő képesség.

Ö, Ő

Még nincs ehhez a betűhöz tartozó kifejezés.

P

Pantokrátor

A Krisztus-ábrázolás egyik típusa, mely a föld feletti megváltó uralmát fejezi ki. Jobb kezével áldást oszt, bal kezében pedig az evangéliumot tartja.

Paradox

Ellentmondásos.

Piedesztál

Más néven posztamens. Olyan talapzat, melyen az oszlop, szobor vagy más díszitőtárgy áll.

Piéta

Reneszánszban kialakult képtípus. Máriát, mint szenvedő anyát ábrázolja a kereszről levett fiával az ölében.

Pigment

A festékek színét adó oldhatatlan, finom, szilárd szemcse.

Plein air

Jelentése szabad levegő. A műtermen kívüli, szabadban való festésre utal, melynek elterjedését a tubusos festék és a hordozható festőállvány feltalálása segítette. A szabadtéri megvilágítás során a fény-árnyék viszonyok változása gyors festésre késztette a művészeket, mely az impresszionizmus kibontakozását is segítette.

Posztamens

Más néven piedesztál. Olyan talapzat, melyen az oszlop, szobor vagy más díszitőtárgy áll.

Q

Még nincs ehhez a betűhöz tartozó kifejezés.

R

Retrospektív

Visszatekintő, a múltat összefoglalóan feltüntető. A retrospektív kiállítás egy művész életművét bemutató tárlat.

Rotunda

Körtemplom, kör alapú épület.

S, SZ

Sematikus

Elnagyolt, sablonos, stilizált.

Skurc

Rövidülés. Az alakok erőteljes rövidülésben való ábrázolása.

Stációk

Jézus szenvedéstörténetének 14 állomása, annak művészettörténeti ábrázolásai templomok falán, vagy feszületekhez vezető kálváriákon a szabadban.

Staffázsfigura

Egy festményen azokat az alakokat jelölik, amik jelenléte a képen csupán a téri mélység és a méretek érzékeltetésére szolgál.

Stigma

Jézus keresztrefeszítésének nyomai. A kezeken és lábakon látható sebhelyet jelenti a képzőművészetben.

Szakralitás

Isteni, szent, a szentségekkel kapcsolatos.

Szeráf

Hat szárnyú angyalok a zsidó és keresztény vallásban. A szárnyak közül kettő-kettő található a fejükön, a lábukon és a derekukon.

T, TY

Timpanon

Háromszög alakú esetleg ívesen zárt, párkánnyal határolt oromzat, melyet általában feliratok, domboművek, szobrok díszítenek.

Tipográfia

A betűkkel, szöveges elemekkel való tervezést jelenti.

Tipológia

Típustan. Bizonyos dolog osztályokba, típusokba való rendszerezés tudománya.

Tondó

Kör alakú festmény vagy dombormű, amelyet az olasz kora reneszánsz idején kezdték alkalmazni.

Torzó

Törzs, testtörzs. A fej, és / vagy végtag nélküli szobrokat nevezzük torzónak.

U, Ú

Uroborosz

A saját farkába harapó kígyó.

Ü, Ű

Még nincs ehhez a betűhöz tartozó kifejezés.

V, W

Vanitas

A latin szó jelentése hiúság. A 16. századben kialakult festészeti téma, mely az földi élet hiábavalóságát és múlandóságát szimbolizálja. Jellemző motívumai az idő múlásával összefüggésbe hozható csendéleti elemek, mint a koponya, gyertya, homokóra, virágok.

Veduta

Az olasz szó jelentése kilátás, látkép. A városképet részletesen, topográfikus pontossággal ábrázó tájképtípust jelenti. A 17. századtól vált elterjedté.

Vernisszázs

Kiállításmegnyitó. A francia szó lakkozást jelent, mely arra a hagyományra utal, hogy a festményeket a kiállítás megnyitása előtti este lakkal vonták be. A festő erre az alkalomra meghívta legszűkebb baráti körét, így ők előbb láthataták a tárlatot.

Vir Dolorum

Fájdalmak férfija. A keresztről levett Krisztus, két oldalán Szűz Mária és Szentt János evangélista látható. Krisztus többnyire töviskoronás fejét lehajtja, a sebek jól láthatóan ábrázoltak.

Virtuális

Látszólagos, nem valódi. A digitális térben létező.

Voluta

Az oszlopfőn található kétirányú, csigavonalas díszítés.

X

Még nincs ehhez a betűhöz tartozó kifejezés.

Y

Még nincs ehhez a betűhöz tartozó kifejezés.

Z, ZS

Zsánerkép

Életkép. A mindennapi élet eseményeit jeleníti meg, szereplői hétköznapi figurák. Nem csak a festészetben, hanem az irodalomban és a szobrászatban is megjelenik.