Adatvédelmi tájékoztató

I. Bevezető

A www.kepzo.art (a továbbiakban: Képző.art) használata nem igényel regisztrációt vagy személyes adatok megadását. Az oldal nem használ „cookie”-kat (sütiket).
Személyes adatot (e-mail címet) a jogszabály által előírt adatkezelés kivételével kizárólag önkéntes beleegyezés és előzetes tájékoztatás alapján, az előzetes tájékoztatásnak megfelelő módon és mértékben kezelünk. Az egyes adatkezelési célok elfogadásának kifejezésére a hírlevél feliratkozás során megjelenő kockák, ú.n. „checkbox”-ok kipipálásával kerül sor.

Az Képző.art kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a személyes adatok kezelésébe és/vagy feldolgozásába harmadik személy közreműködőt vonjon be (MailerLite), azzal, hogy vonatkozásukban is köteles előírni és biztosítani a jogszabályi előírások és a jelen Szabályzat betartását, valamint köteles tájékoztatni az érintettet arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. A hírleveleket Mailer Lite-on keresztül küldünk ki. A Mailer Lite az alábbi tájékoztatójában feltüntetett módon végzi az adatkezelést- és adatfeldolgoztatást. https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement

Személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, hozzájárulása nélkül nem használjuk fel. A Képző.art a weboldal működtetése során az alábbi adatkezelési és adatvédelmi szabályokat alkalmazza, figyelemmel a mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályokra, jogszabályi és hatósági előírásokra (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Adatvédelmi tv.), és a 2008. évi XLVIII. törvényre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairólés érintőlegesen az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényre).

Amennyiben nem ért egyet adatkezelési és adatvédelmi szabályainkkal, úgy a félreértések és esetleges kárigények elkerülése érdekében kérjük, ne vegye igénybe személyes adat megadásával járó hírlevél feliratkozást.

II. Fogalom meghatározások

1. személyes adat: személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
3. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
4. adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
5. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
9. adatállomány és automatizált adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége, automatikusan feldolgozásra kerülő adatállomány.


III. Adatok minősége, a személyes adatok biztonságára vonatkozó követelmények
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Képző.art, valamint az általa bevont adatfeldolgozó biztosítják
1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.


IV. Az érintett adatalanyt védő további garanciák
Az érintett kérelmezheti Képző.artnál:
1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Kérjük, hogy kérelmeiket e-mailben az szerkesztoseg@kepzo.art e-mail címre, vagy postai úton a 1192 Nagykőrösi út 14. címre.
Az érintett kérelmére az artPortal tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Képző.art köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 14 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.